จ.ปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

          จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองปัตตานี จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 – 27 กรกฎาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://pvnweb.dpt.go.th/pattani/th/ ในหัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือก”  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
          เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เช่น รูปถ่าย, สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 ฉบับ, สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานอื่นๆ 
          จังหวัดปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ที่ปิดประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี และทาง https://pvnweb.dpt.go.th/pattani/th/ ในหัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก” สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.       0 7333 6104 ในวันและเวลาราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar