ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดกระเบื้องที่ได้จากการรื้อถอนของศาลจังหวัดปัตตานี

ศาลจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการขายทอดตลาดกระเบื้องที่ได้จากการรื้อถอนของศาลจังหวัดปัตตานี
ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดกระเบื้องหลังคาที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ  360,250 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้แก่ 
1.กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย  18,155  แผ่น
2.กระเบื้องหลังคาแบบใส 472  แผ่น
3.ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต  446  แผ่น
    ผู้สนใจติดต่อสอบถามและลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลจังหวัดปัตตานี  วันที่ 25 ม.ค.2566 ถึงวันที่ 14 ก.พ.2566 กำหนดดูสภาพพัสดุที่จะชายทอดตลาดในวันที่ 7 ก.พ. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลจังหวัดปัตตานี ผู้สู้ราคารายใดไม่ได้ลงทะเบียนเข้าดูสภาพพัสดุดังกล่าว ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและยอดรับในสภาพที่พัสดุที่จะขายทอดตลาดนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและถือมาเป็นขข้ออ้างไม่ได้  กำหนดลงทะเบียนเข้าเสนอราคาในวันที่ 15 ก.พ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ศาลจังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดปัตตานี โทร.073 450 399 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :  ศาลจังหวัดปัตตานี
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar