ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน (กระเบื้องหลังคา) จำนวน 3  รายการ

ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน (กระเบื้องหลังคา) จำนวน 3  รายการ
ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน (กระเบื้องหลังคา) จำนวน 3  รายการ ได้แก่ 1.กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย จำนวน 18,155 แผ่น 2.กระเบื้องหลังคาแบบใส จำนวน 472 แผ่น และ 3.ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต จำนวน 446 แผ่น รวมทั้งสิ้น 19,073 แผ่น คิดเป็นเงิน 291,802.50 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์)
ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้


1.บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2.บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
3.ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ศาลจังหวัดปัตตานี พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าร่วมไว้เป็นหลักฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. หากมิได้ลงลายมือชื่อยื่นเอกสารไว้จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสนอราคาซื้อครั้งนี้ และหากยื่นหลักฐานหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. (ถือเวลาตามนาฬิกาของศาลจังหวัดปัตตานีเป็นเกณฑ์)


ผู้สนใจสามารถขอดูวัสดุดังกล่าวได้ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศาลจังหวัดปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 073 450 399 ต่อ 281 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา : ศาลจังหวัดปัตตานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar