"สมศักดิ์" ตั้งเป้า 100 วันเห็นผล แก้จนเพื่อคนชายแดนใต้ เร่ง ป.ย.ป.-ศอ.บต. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง กางแผนขจัดจนกว่า 1 แสนครัวเรือน ใน 4 ปี

"สมศักดิ์" ตั้งเป้า 100 วันเห็นผล แก้จนเพื่อคนชายแดนใต้ เร่ง ป.ย.ป.- ศอ.บต.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง กางแผนขจัดจนกว่า 1 แสนครัวเรือน ใน 4 ปี 
      นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) ประสานงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ จชต. ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในระยะเร่งด่วน (quick win) ภายใน 100 วัน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสั่งการแก้จนในระยะยาวให้สำเร็จภายใน 4 ปี
      โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือการจัดทำแผนงานแก้จนในระยะเร่วด่วน โดยจะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายฐานข้อมูลคนจน ซึ่งจะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บ.พ.ท) เนื่องจากจะทำให้สามารถสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะ 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีได้อย่างชัดเจน ว่า สามารถลดจำนวนคนยากจนได้มากเพียงใด
นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน 4 มิติในพื้นที่ จชต. ที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง คือ งานปศุสัตว์ เน้นการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา, งานอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ผลิตได้ในพื้นที่, การขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร, และขับเคลื่อนพืชเกษตร
     นอกจากนี้ ที่ประชุม มีมติแนวทางในการแก้ไขความยากจน ประกอบด้วย การสอบทานข้อมูลคนยากจนใน จชต. โดยยึดฐานข้อมูลคนยากจนของ บ.พ.ท. ที่มีจำนวน 107,356 คน โดยใช้กลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของ ศอ.บต. ลงพื้นที่สอบทานและจัดเก็บข้อมูลตัวเลขของคนยากจนในพื้นที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน, กำหนดเป้าหมายพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาคนยากจนให้เป็นรูปธรรมในระยะเวลา 4 ปี กำหนดปีที่ 1-3 ภายใน พ.ศ 2567-2569 สามารถแก้ไขปัญหายากจนได้ปีละ 30,000 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมยังกำหนดแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความยากจนของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมกับสร้างอาชีพให้ครังเรือนเป้าหมายมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
      ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในระยะกลาง  และระยะยาว ศอ.บต. สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้รองนายกรัฐมนตรี ทราบทุกๆ 3 เดือน และจะสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมายได้ ปีละ 30,000 ราย ในระยะ 1 ปี นอกจากนี้จะมีแนวทางส่งเสริมโอกาสของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย และส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน ในแต่ละระยะพร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ ต่อไป

Cr.กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar