สกู๊ปชีวิตดีดี จชต. : เกษตรกรปัตตานี พอใจรัฐหนุนทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้สู้ภัยโควิด-19

           เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำการเกษตรหลากหลาย 
         นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรทำการเกษตร แบบผสมผสาน และครั้งนี้ได้นำคณะกรรมการออกคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบกิจกรรมเกษตรผสมผสานดีเด่นจังหวัดปัตตานี ปี 2564 ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายนาวีวัฒน์ หะยีบาสอ เกษตรกรตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก ใช้พื้นที่ทำสวนมะพร้าว ทำนา ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ในสวนมะพร้าว  นายคทาวุธ หมวดทองแก้ว เกษตรกรตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน พลิกพื้นที่นามาปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และเลี้ยงปลา  นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว เกษตรกรตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง ทำกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนยางพารา ควบคู่กับการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก และนายนาวัฒน์ ไชยณรงค์ เกษตรกรตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง ทำกิจกรรมเกษตรในสวนมะพร้าวและเลี้ยงปลานิลดอนนา โดยมี เกษตรอำเภอนำชมแปลงเกษตร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากเกษตรกรต้นแบบ 
        ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรทำเกษตรผสมผสานดีเด่น ของอำเภอที่มีการทำเกษตรหลากหลายกิจกรรมผสมผสานกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา มีการจัดการและการวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาด มีกระบวนการผลิตปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และมีรายได้จากกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบขยายผลให้กับเกษตรกรใกล้เคียง                 
                                                                         ?????

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar